Aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Per 1 januari 2019 het systeem van Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in werking. Dit systeem regelt dat kleine pensioenen kunnen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening.

Een pensioenuitvoerder mag ook, onder bepaalde voorwaarden, jouw pensioen afkopen. Afkoop betekent dat je een bedrag ineens krijgt uitgekeerd. Je krijgt dan in de toekomst geen pensioen meer.

Een klein pensioen is een uitkering tot €520,35 bruto per jaar (vanaf 1 januari 2022).

Wetsvoorstel aanpassing regeling van de waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is nu een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen.

Aanpassing waardeoverdracht kleine pensioenen

De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen volgens de huidige wet is beperkt tot kleine ouderdomspensioenen, die zijn ontstaan doordat de deelneming aan de pensioenregeling is gestopt vanwege uitdiensttreding. Kleine pensioenen met een andere ontstaansgeschiedenis dan einde deelneming of waarvan de ontstaansgeschiedenis niet duidelijk is, blijven achter bij de oude pensioenuitvoerder. De administratiekosten van kleine pensioenen zijn relatief hoog. Uitbreiding van het recht op waardeoverdracht moet voorkomen dat pensioenuitvoerders daarmee geconfronteerd worden.

Aanpassing afkoop kleine pensioenen

Als waardeoverdracht niet mogelijk is, mogen kleine pensioenen worden afgekocht. De huidige wetgeving staat het afkopen van kleine nettopensioenen en nettolijfrentes nu nog niet toe. Op basis van het wetsvoorstel kunnen deze straks wel worden afgekocht.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid