Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Aksend.

Aksend is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Aksend is een handelsnaam van AKSOS Financial Professionals B.V.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u gebruikt maakt van onze dienstverlening, onze website of tijdens een intakegesprek. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:

 • Website: www.aksend.nl
 • Adres: Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen
 • Telefoon: 050 – 317 11 42
 • E-mail: info@aksend.nl

Namens Aksend is de heer L. Muntinga, Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via: info@aksend.nl en 050-3171142.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aksend verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, onder andere en voor zover van toepassing, verwerken:

 • Bij inschrijving in het kandidatenbestand of sollicitatie naar een vacature.
 • Of op het moment dat u voor Aksend kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, bijvoorbeeld in het kader van een interim- of detacheringsopdracht.

 

 • Voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Nationaliteit
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Referenties en getuigschriften
 • Sollicitatie-/motivatiebrief
 • Gegevens over beschikbaarheid en gewerkte uren
 • Uw voorkeuren voor een nieuwe (tijdelijke) functie, werklocatie en werkomgeving (cultuur)
 • Social media: adres profiel LinkedIn en Facebook
 • Pasfoto: op vrijwillige basis
 • Overige persoonsgegevens die u actief en vrijwillig verstrekt in correspondentie en telefonisch in de vorm van gespreksnotities
 • BSN-nummer
 • ID-bewijs
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het kader van een interim- of detacheringsopdracht
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Indien u voor Aksend kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als zzp’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van zzp’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

 • naam
 • contactgegevens
 • functiebenaming
 • KVK inschrijving
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, interim, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers persoonlijk en niet geautomatiseerd;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. Aksend verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:
 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • een zakelijke relatie te onderhouden;
 • een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aksend  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aksend ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aksend  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 jaar. Daarna zullen wij u opnieuw om uw toestemming vragen voor het wederom voor een periode van 1 jaar bewaren van uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn wij gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen die langer kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aksend  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aksend  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken,  informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Aksend maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aksend en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aksend.nl of naar het adres zoals genoemd in de contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met gegevens onderaan het paspoort,) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aksend  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@aksend.nl of bel 050-3171142.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze diensten en het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten en/of deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 september 2020.