Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

We berichten al eerder over de uitbreiding van het corona-steunpakket.  Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober 2021 te beëindigen, vormen de strengere coronamaatregelen aanleiding om het steunpakket uit te breiden.

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen, kondigt het kabinet nu ook de vijfde versie van de NOW aan. Ook de regeling voor belastinguitstel wordt verlengd.

De NOW-5

De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 (zevende aanvraagperiode) is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV.

Voorwaarden NOW-5

De voorwaarden om voor NOW5 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4.

 • Minimaal 20% omzetverlies;
 • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • Een forfaitaire opslag van 40%;
 • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
 • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
 • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

Verschillen NOW-5 met eerdere NOW-subsidies

Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:

 • Ook starters komen in aanmerking voor NOW-5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
 • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021;
 • Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen

Bonus- en dividendverbod

Onder de NOW-5 geldt een bonus- en dividendverbod voor heel 2021 bij een voorschot of definitieve subsidie van € 125.000 of meer. Ook geldt voor deze groep een inkoopverbod voor eigen aandelen. Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt in die gevallen voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit.

WTV (Regeling Werktijdverkorting)

De WTV is niet bedoeld voor aanvragen die met de (nasleep van de) coronapandemie te maken hebben. Als een werkgever om een andere reden WTV heeft aangevraagd, dan telt de ontvangen ww-uitkering van je werknemers wel mee als omzet voor de NOW. Mocht je voor de maanden november en december een omzetdaling van minimaal 20% verwachten die wel Corona-gerelateerd is (en voldoe je aan de overige gestelde voorwaarden), vraag dan NOW-subsidie aan.

TVL

De maximale subsidiebedragen voor de TVL voor het vierde kwartaal worden verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor grote ondernemingen. Het subsidiepercentage wordt verhoogd van 85 naar 100.

Fiscale maatregelen

Uitstel van betaling van belastingen

Het uitstel van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021 voor ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis wordt verlengd. Dit verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari verstrijkt. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost. Ondernemers die niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben aangevraagd of die hun uitgestelde belastingschuld volledig hebben voldaan, kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de betaling van hun belastingen over het vierde kwartaal.

Invorderingsrente

De invorderingsrente zou per 1 januari 2022 stijgen van 0,01% naar 1%. Dit gaat niet door. De invorderingsrente blijft tot 1 juli 2022 0,01%. Daarna stijgt de invorderingsrente stapsgewijs per halfjaar naar het oude niveau, zie onderstaande tabel.

 1 januari 20221 juli 20221 januari 20231 juli 20231 januari 2024
 Oud regeling  1%  2%  3%  3%  4%
 Nieuwe regeling  0,01%  1%  2%  3%  4%

Grensarbeiders

Voor grensarbeiders zijn afspraken gemaakt met België en Duitsland. Op grond daarvan worden thuiswerkdagen behandeld als dagen, die zijn gewerkt in het land waar normaal zou zijn gewerkt. Deze afspraken lopen tot en met 31 december van dit jaar. Nederland zal beide landen benaderen voor een verdere verlenging.

Vangnet zelfstandigen

Voor zelfstandigen is er inkomensondersteuning beschikbaar in de vorm van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De toepassing van dit besluit is tijdelijk vereenvoudigd. Met ingang van 1 januari 2022 zal het Besluit weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat