Wijzigingen in Belastingplan 2022

Wijziging Belastingplan 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota van wijziging bevat de fiscale uitwerking van twee door de Kamer aangenomen moties en enkele technische verbeteringen.

1) Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Maar of je volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van je leeftijd en of je het hele jaar in Nederland hebt gewoond.

Het maximum van de algemene heffingskorting wordt met € 14 verhoogd per 1 januari 2022.

2) Earningsstrippingmaatregel

De earningsstrippingmaatregel is een renteaftrekbeperking.  De renteaftrekbeperking wordt ook wel de ‘generieke renteaftrekbeperking’ genoemd of earningsstrippingmaatregel. Deze maatregel beperkt de aftrekbaarheid van het verschil tussen rentelasten en -baten van geldleningen in de vennootschapsbelasting, voor zover dat verschil meer bedraagt dan 30% van de gecorrigeerde winst of € 1 miljoen.

Er wordt nu voorgesteld om dit percentage van 30% te verlagen tot 20%.

3) Vennootschapsbelasting

Ben je eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet je voor je bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Op dit moment is lage tarief van de Vennootschapsbelasting 15% (t/m € 245.000) en het hoge tarief 25% (meer dan € 245.000). Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2022 omhoog van 25 naar 25,8%. De verhoging dient ter financiering van de verhoging van de salarissen in de zorg.

4) Aanpassing termijn vaststellen (herzienings)beschikking

In het wetsvoorstel Belastingplan 2022 is de bevoegdheid voor de inspecteur opgenomen om binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarin voorheffingen zijn geheven een (herzienings)beschikking inzake voort te wentelen voorheffingen (voorheffingenbeschikking) vast te stellen.

Deze termijn is niet toereikend wanneer met toepassing van de verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting is opgelegd. Voorgesteld wordt om de termijn voor het vaststellen van een (herzienings)beschikking inzake voort te wentelen voorheffingen in de betreffende gevallen te laten aansluiten op de navorderingstermijn.

Bron: Ministerie van Financiën