fddf

Wordt met een e-mail voldaan aan de aanzegverplichting?

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor meer dan zes maanden? Dan geldt er voor jouw werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst een aanzegplicht.

Deze plicht houdt in dat een werkgever een werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst eindigt schriftelijk moet informeren over het wel of niet voortzetten van de overeenkomst.

Wordt je arbeidsovereenkomst verlengd dan moet je werkgever meedelen onder welke voorwaarden hij of zij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Wordt de aanzegverplichting niet nagekomen dan is jouw werkgever je een vergoeding gelijk aan één maandsalaris verschuldigd. Wordt de aanzegverplichting niet op tijd nagekomen dan is je werkgever je een vergoeding naar rato verschuldigd. Je werkgever hoeft niet te motiveren waarom hij of zij jouw arbeidsovereenkomst wel of niet verlengt.

Uitspraak kantonrechter

Volgens de kantonrechter heeft een werkgever met een e-mail aan een werkneemster, in vervolg op de mondelinge mededeling dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet, voldaan aan de aanzegverplichting. De e-mail was ruim een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst verstuurd. Bij de werkneemster kan na de ontvangst van de e-mail redelijkerwijs geen onzekerheid hebben bestaan over het wel of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Het kabinet neemt opnieuw aanvullende maatregelen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie.

Verhoging eenmalige energietoeslag lage inkomens

Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kwamen al in aanmerking voor een tegemoetkoming van circa € 200. De gemeenten keren deze bedragen uit. Het kabinet verhoogt dit bedrag met € 600. De btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) wordt per 1 juli 2022 tijdelijk verlaagd van 21 naar 9%. Deze maatregel geldt tot 1 januari 2023. Het kabinet is in gesprek met de energiebranche om het effect van de verlaging zo snel mogelijk bij huishoudens terecht te laten komen.

Verlaging btw op energie en accijns op benzine en diesel

De accijns op benzine en diesel wordt per 1 april tijdelijk verlaagd met 21%. Als gevolg daarvan daalt het accijnstarief van benzine met 17,3 cent en het accijnstarief van diesel met 11,1 cent per liter. De accijnsverlaging gaat ook gelden voor lng en lpg. Voor deze brandstoffen bedraagt de accijnsverlaging 4,1 cent per liter. De verlaging van de accijnzen geldt tot 1 januari 2023.

Meer geld voor energiebesparende maatregelen huishoudens

In het najaar is door het vorige kabinet € 150 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om kwetsbare huishoudens te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In aanvulling daarop wordt nogmaals € 150 miljoen beschikbaar gesteld uit de middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor energiebesparing van huishoudens.

Caribisch Nederland

Om het effect van de stijgende energieprijzen ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk te dempen wordt € 5 miljoen beschikbaar gesteld.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TVL-startersregeling

TVL-startersregeling

Er komt coronasteun voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL). Het gaat om starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 zijn geraakt door de coronamaatregelen.

Het kabinet stelt voor hen 35 miljoen euro coronasteun beschikbaar. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat om deze regeling op te zetten.

Gestart met ondernemen tijdens de coronacrisis

Volgens het kabinet is er een verschil tussen bedrijven die al vóór de coronacrisis begonnen en ondernemers die tijdens de pandemie zijn gestart. Die laatste groep is zich meer bewust geweest van het onvoorspelbare karakter en daarmee de economische risico’s. Maar ook deze ondernemers zorgen er voor dat Nederland niet stilstaat en dat we na een crisis weer sterk uit de startblokken komen. Dit heeft de doorslag gegeven in de afweging van het kabinet om deze groep startende ondernemers tegemoet te komen, die nog geen eerdere steun hebben gekregen.

Gelijk aan de reguliere TVL

Met de TVL-startersregeling ondersteunt het kabinet ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. De TVL-startersregeling is voor wat betreft de omzetdervingsdrempel, het subsidiepercentage en het minimumsubsidiebedrag gelijk  aan de reguliere TVL in datzelfde kwartaal (Q4 2021 en/of Q1 2022). Dit geldt ook voor de wijze van bevoorschotting en definitieve vaststelling van de subsidie. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op 100.000 euro per kwartaal.

Onderneming onderdeel van een groep?

Als een onderneming deel uitmaakt van een groep, dan kan alleen een beroep op de TVL-startersregeling worden gedaan, als alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020. In de voorgenomen TVL-startersregeling zal voor de subsidieperiode Q4 2021 en Q1 2022 één referentiekwartaal worden gehanteerd: Q3 2021. Dit is een kwartaal met weinig beperkende coronamaatregelen. Voor ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 is een alternatieve referentieperiode noodzakelijk. Zij kunnen alleen TVL-subsidie ontvangen voor Q1 2022 en hanteren daarbij als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat de subsidieregeling in de komende periode in detail uitwerken en daarna openstellen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TVL-startersregeling vervolgens namens het ministerie uitvoeren.

Bron: Rijksoverheid

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers geld ontvangen tijdens een deel van hun verlof als ouders. In Nederland gaat de wet betaald ouderschapsverlof in op 2 augustus 2022.

Wat houdt deze wet precies in?

Ouders hebben per kind recht op ouderschapsverlof van 26 maal de arbeidsduur per week. Er is voor maximaal negen van de 26 ouderschapsverlofweken een uitkering te ontvangen van het UWV. Deze 9 weken betaald verlof moet de medewerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen.

Deze uitkering moet 70% van het dagloon gaan bedragen, met een maximum van 70% van het maximumdagloon (dit was 50%).

Huidige regels ouderschapsverlof

Op dit moment hebben Nederlandse werknemers die ouder of verzorger zijn recht op 26 weken ouderschapsverlof voor hun kinderen tot 8 jaar. Dit is onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden andere afspraken staan.

Verhoging van 50% naar 70%

Voorheen was de hoogte van het maximumdagloon voor de Wet betaald ouderschapsverlof 50%. Dit percentage is nu verhoogd naar 70%. Hiervoor heeft minister Van Gennip van SZW nu een ontwerpbesluit naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 07-03-2022

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023

Ouders kunnen hun kinderen een belastingvrije schenking doen voor het kopen of verbouwen van een woning. In 2022 geldt er een extra verhoogde vrijstelling. Deze verhoogde vrijstelling geldt eenmalig voor mensen tussen 18 en 40 jaar en bedraagt € 106.671 in 2022.

Jubelton

Deze verhoogde vrijstelling -ook wel jubelton genoemd- is ooit begonnen als instrument na de kredietcrisis om de wankelende huizenmarkt een duw in de rug te geven. Nu we inmiddels te maken hebben met een overspannen huizenmarkt heeft het kabinet besloten de jubelton af te schaffen in 2024.

Verlaging mogelijk voor 2024

De afschaffing van deze vrijstelling staat gepland op 1 januari 2024. Eerder afschaffen is niet mogelijk en daarom kijkt de tweede kamer nu naar de mogelijkheid om te verlagen. De voorgenomen afschaffing van de vrijstelling zal deel uitmaken van het Belastingplan 2023.

1 januari 2023

Het is mogelijk om de verhoogde vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen. Wel moet dan voor schenkingen tussen ouders en kinderen en voor andere schenkingen hetzelfde maximumbedrag gelden. Daarbij moet rekening gehouden worden met bestaande overige vrijstellingen om verwarring te voorkomen. Volgens de staatssecretaris ligt het voor de hand om als ondergrens voor een eventuele verlaging het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen van € 27.231 te hanteren. Dit komt voor schenkingen in ouder-kindrelaties de facto neer op een afschaffing.

Bron: Ministerie van Financiën

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

Bij de levering van nieuwe onroerende zaken, zoals een nieuwbouwhuis, betaal je omzetbelasting. De levering van bestaande onroerende zaken, zoals een bestaande woning, is vrijgesteld van omzetbelasting.

Van bestaand naar nieuw door verbouwing

Het kan voorkomen een bestaand huis door verbouwing zo verandert, dat deze verandert in iets wat we zien als een nieuwe onroerende zaken en niet meer als bestaande onroerende zaken. Er is dan omzetbelasting verschuldigd bij de levering.

Onduidelijkheid

Over de vraag wanneer verbouwing tot een nieuwe onroerende zaak leidt, bestaat onduidelijkheid. De jurisprudentie, die daarover is gewezen, is niet eenduidig. In de hoop aan de bestaande onduidelijkheid een einde te maken heeft de rechtbank Zeeland-West Brabant prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad.

De rechtbank wil weten aan de hand van welke criteria moet worden beoordeeld of na werkzaamheden aan een onroerende zaak ‘in wezen nieuwbouw’ is gerealiseerd.

Is dit aan de hand van de volgende criteria?

 • wijzigingen in de bouwkundige identiteit of de uiterlijke herkenbaarheid;
 • wijzigingen in de bouwkundige constructie;
 • wijzigingen in de functie in de zin van aanwendingsmogelijkheden;
 • de grootte van de gedane investeringen en/of de door verbouwing gerealiseerde meerwaarde.

Of worden er toch andere criteria gebruikt? 

De rechtbank wil verder weten welke van de hiervoor genoemde criteria als noodzakelijke voorwaarden voor ‘in wezen nieuwbouw’ moeten worden aangemerkt en welk gewicht aan deze criteria moet worden toegekend.

De rechtbank heeft deze vragen gesteld in een procedure die betrekking heeft op een voormalig kantoorpand, dat is verbouwd tot hotel. De kosten van de verbouwing waren hoger dan de voor het kantoorpand betaalde koopsom.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Voorwaarden en aanvragen van het STAP-Budget

Voorwaarden en aanvragen van het STAP-Budget

Vanaf 1 maart 2022 kun je met het STAP-budget voor maximaal € 1000 subsidie aanvragen voor het volgen van een opleiding, cursus of training. Het STAP-budget is vooral bedoeld om werknemers op de arbeidsmarkt te stimuleren. Als je werknemers in dienst hebt, kun je ze wijzen op het budget en ze helpen een passende opleiding te zoeken.

Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen binnen jouw organisatie zijn gemotiveerder, productiever en presteren beter. Daarnaast worden mensen gelukkiger van groei en gelukkige werknemers zijn belangrijk voor een organisatie. Daarnaast ontwikkelt de wereld zich zo snel dat de skills die jouw werknemers nu bezitten misschien morgen niet meer nodig zijn.

STAP-Budget

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en het doel is dan ook om de positie van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie kan worden gebruikt voor scholing in de huidige branche of voor omscholing. Het budget is maximaal € 1000 per persoon per jaar.

Je komt in aanmerking wanneer:

 1. je ouder bent dan 18 jaar;
 2. je geen AOW ontvangt;
 3. jij of jouw partner de Nederlandse nationaliteit heeft of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie;
 4. je volksverzekerd bent.

Ben je onder de 30 jaar? Dan kom je niet in aanmerking voor studies waar je studiefinanciering voor kunt ontvangen. Dit om samengaan met studiefinanciering en dubbele financiering vanuit de overheid te voorkomen. Je kunt dan wel opleidingen volgen bij private opleiders om jezelf verder te ontwikkelen.

Aanvragen STAP

Vanaf 1 maart 2022 kun je als werkende en werkzoekende het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. In 2022 is er voor de subsidieregeling STAP-budget 160 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld wordt over 5 aanvraagtijdvakken. Vanaf 1 maart start er iedere 2 maanden een nieuw aanvraagtijdvak. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van het STAP-budget? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 

Aftrek scholingskosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Ben je een ondernemer en zijn jouw studiekosten zakelijke kosten? Dan kun je deze nog steeds aftrekken van de winst. Er verandert dan niks. Twijfel je of jouw studiekosten als ondernemer zakelijk of privé zijn? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 

NL Leert Door

Vanwege de coronacrisis waren veel mensen genoodzaakt om zich om te scholen of andere werkzaamheden te doen. In 2020 en 2021 bood de overheid daarom gratis ontwikkeladvies en gratis scholing met het programma ‘NL Leer Door’. Deze ontwikkeladviezen zijn nu niet meer beschikbaar.

Subsidieregeling Praktijkleren

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kun je gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2022.

Bronnen: UWV.nlDoes Employee Happiness have an Impact on Productivity?

Inhoud NOW-6 bekend

Inhoud NOW-6 bekend

Op dit moment loopt de NOW-6 vanwege de huidige coronamaatregelen. Deze regeling biedt werkgevers ondersteuning in de loonkosten van het eerste kwartaal van 2022 wanneer zij worden geconfronteerd met een omzetverlies van 20% of meer.

Aanvraagperiode NOW-6

De NOW-6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Je kunt nu de NOW-6 (8e aanvraagperiode) aanvragen via het UWV. Het aanvraagloket voor de voorschotten is open tot en met 13 april 2022.

Voorwaarden NOW-6

De maximale subsidie wordt bereikt bij een omzetverlies van 90%. Dit percentage geldt ook met terugwerkende kracht voor de NOW-5. Het deel van de loonsom, dat vergoed wordt, bedraagt 85%. De loonsom mag in het subsidietijdvak maximaal 15% dalen zonder gevolgen voor de subsidie. Het in aanmerking te nemen loon van een werknemer bedraagt maximaal tweemaal het maximum dagloon.

Ondernemers, die gebruik willen maken van de NOW-6, dienen uiterlijk 1 oktober 2021 te zijn gestart. Wel moet sprake zijn van ten minste één maand referentieomzet in de periode van juli tot en met oktober 2021.

Verschillen vorige NOW-regelingen

Ten opzichte van de voorgaande NOW-regelingen is het begrip ‘overname’ uitgebreid met een zuivere aandelentransactie. Door deze wijziging kan ook in het geval van een zuivere aandelentransactie gebruik worden gemaakt van de startersmethodiek. Deze wijziging geldt ook voor de NOW-2 tot en met de NOW-5.

De forfaitaire opslag bedraagt 30% in plaats van 40%, zoals tot en met de NOW-5 het geval was. De verlaging van de forfaitaire opslag hangt samen met een verandering van de registratie van de loonsom in de polis administratie van het UWV per 1 januari 2022.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar over het jaar 2021?

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar over het jaar 2021?

Vanaf 1 maart 2022 kun je weer belastingaangifte doen over het jaar 2021. Sommige kosten die je vorig jaar hebt gemaakt mag je aftrekken van jouw inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld als je een huis hebt gekocht, een studie hebt gevolgd of zorgkosten hebt gemaakt. In dit artikel leggen we uit hoe je gemaakte zorgkosten in 2021 kunt aftrekken en waar je rekening mee moet houden.

Welke zorgkosten mag je aftrekken?

In de lijst hieronder zie je welke zorgkosten je mag aftrekken in jouw aangifte.

Daarvoor gelden nog wel een aantal voorwaarden:

 • Zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als deze zijn gemaakt in verband met een ziekte, beperking of invaliditeit.
 • Je mag geen kosten aftrekken waarvoor je al een vergoeding krijgt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je zorg die je vergoed hebt gekregen uit de basisverzekering of een eventuele aanvullende verzekering niet kunt aftrekken.
 • Het eigen risico kun je niet aftrekken, net zoals de premie die je maandelijks betaalt.
 • Je mag kosten alleen aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald. 
 • Bepaalde tegemoetkomingen hoeven niet van het aftrekbare bedrag te worden afgehaald, namelijk de tegemoetkoming van het CAK (chronisch zieken en gehandicapten), UWV (bij arbeidsongeschiktheid) en die van de Belastingdienst (voor specifieke zorgkosten).

Kosten voor geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen

Jouw kosten Aftrekbaar?
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Aftrekbaar
Tandarts, fysiotherapie of specialist Aftrekbaar
Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist of een tandprotheticus Aftrekbaar
Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Onder voorwaarden aftrekbaar
Geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar. 18 jaar of ouder? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar Niet aftrekbaar
Dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar. 18 jaar of ouder? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar Niet aftrekbaar
Combinatietest of een NIPT-test voor prenatale screening, zonder medische indicatie Niet aftrekbaar
Ivf-behandeling onder de 43 jaar Onder voorwaarden aftrekbaar
Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), behalve de eigen wettelijke bijdrage Aftrekbaar

Kosten voor hulpmiddelen

Jouw kosten Aftrekbaar?
Steunzolen Aftrekbaar
Rollator, looprek, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun Niet aftrekbaar
Scootmobiel of rolstoel Niet aftrekbaar
Gehoorapparaat Onder voorwaarden aftrekbaar
Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke Aftrekbaar. Lees meer

Kosten voor vervoer

Jouw kosten Aftrekbaar?
Vervoer naar arts, ziekenhuis of apotheek Aftrekbaar. Lees meer
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar. Lees meer
Reiskosten voor ziekenbezoek Een vast bedrag aftrekbaar

Diverse kosten

Jouw kosten Aftrekbaar?
Dieet op voorschrift van arts of diëtist Een vast bedrag aftrekbaar, zie dieetlijst 2021
Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Onder voorwaarden aftrekbaar
Extra kleding en beddengoed Een vast bedrag aftrekbaar

Bron tabel: Belastingdienst

Drempelbedrag

Alleen het deel van de kosten dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag, is aftrekbaar. Dit wordt automatisch berekend als je jouw aangifte elektronisch doet.

Met een verzamelinkomen tot € 7.989 is, zonder een fiscaal partner, het drempelbedrag € 139. Heb je een fiscaal partner dan is het drempelbedrag € 278. Met een inkomen tussen € 7.989 en € 42.434 is het drempelbedrag 1,65% procent van het inkomen. Verdien je meer dan € 42.434 dan is het drempelbedrag € 700 + 5,75% van het gedeelte van het inkomen dat uitkomt boven € 42.434.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het doen van je aangifte of heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

 

Even iets anders: middeling

Ps. Heb je in de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen gehad? Vraag dan middeling aan. In dit artikel lees je wat middeling is en of dit op jouw situatie van toepassing is. 

Brexit Adjustment Reserve: brexitsteun voor ondernemers

Brexit Adjustment Reserve: brexitsteun voor ondernemers

Op 31 januari 2020 vertrok het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hiermee kwam een einde aan 47 jaren lidmaatschap. Het vertrek van de VK uit de Europese Unie brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen met zich mee. Er is immers geen vrij verkeer meer van personen en goederen.

Brexit Adjustment Reserve

Het kabinet stelt nu via de zogenoemde Brexit Adjustment Reserve in totaal 500 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse ondernemers die te maken hebben met negatieve gevolgen van Brexit. Het geld is beschikbaar gesteld door de Europese Unie en is bedoeld om ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar de nieuwe situatie waarbij het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU.

De 500 miljoen euro voor ondernemers wordt verdeeld via meerdere regelingen die op dit moment worden uitgewerkt. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regelingen uitvoeren voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Regelingen voor het brede bedrijfsleven

Door Brexit heeft een groot aantal bedrijven zich moeten aanpassen aan andere wet- en regelgeving om zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk. Voor hen ontwikkelt het ministerie van EZK subsidieregelingen om tegemoet te komen in Brexit gerelateerde kosten. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, douanegerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel.

Daarnaast ondersteunt de RVO ondernemers die dat willen bij het ontdekken van nieuwe markten via het zogenoemde internationaliseringsprogramma. Deze steun kan op individuele basis en op sectorniveau plaatsvinden. Hier is 32 miljoen euro voor gereserveerd.

Welke steun kunnen ondernemers krijgen?

De genoemde regelingen worden op dit moment uitgewerkt. Meer informatie over de Brexit Adjustment Reserve is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).